Våre faste spelestadar

Vi har mange faste spelestadar i Sogn og Fjordane med eigne lokale arrangørar. Turneane varierer i storleik og vi vurderer turnéruta utifrå tilhøve som spelelokale, type framsyning og kor ofte vi vitjar staden. Vi prøver så godt vi kan og fordele framsyningane våre kring i fylket slik at folk i Sogn og Fjordane skal få eit godt teatertilbod. I tillegg til dei faste spelestadane nedanfor speler vi óg på andre stader når det høver seg slik.

Trykk deg inn på kvar enkelt stad for meir informasjon: